Felhívás

UPOZORNENIE: Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno (ďalej len “RVPS Komárno”) listom č. 2018/2829/36 zo dňa 20. novembra 2018 vyzýva všetkých chovateľov ošípaných – teda aj tých, ktorí chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, že podľa Vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie č. 2018/1669 zo dňa 6. novembra 2018 musia byť podľa legislatívy zaregistrované tak, ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat / CEHZ / !!!
Žiadame chovateľov ošípaných, ktorí pri poslednom súpise – v mesiaci máj 2018 – nezahlásili ošípané na Mestskom úrade, aby sa hlásili na Regionálnej veterinárnej správe Komárno za účelom tejto registrácie.

Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Komárno
v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 hod.
na adrese: Komárno, Štúrova ul.5.

V prípade akýchkoľvek otázok, či nejasnosti kontaktuje pracovníkov RVPS Komárno: 035/7731235, 7731236, 7731237, 0905413189.

V novom roku RVPS voči tým, ktorí sa nezaregistrujú, bude uplatňovať v zmysle zákona patričné sankcie.

(zdroj: www.kolarovo.sk)

'Fel a tetejéhez' gomb