HírekKözigazgatás

Legyél Te is városi rendőr – állásajánlat

A városi hivatal tájékoztatása szerint január 1-től új kollégát keresnek a gútai városi rendőség kötelékébe. A jelentkezéséseket 2023. novembet 16., 12:00 időpontig várják. További információk az alábbi mail címen ill. telefonszámon kérhetőek: [email protected], 035/7900912


Pontos feltétetlek szlovák nyelven:

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1  
Podľa § 3 Zákona č. 552/2003 Z.z. vyhlasuje: 
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:  
policajt Mestskej polície v Kolárove

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru:  01.01.2024 
Popis pracovnej činnosti:

 • Samostatné a iniciatívne vykonávanie hliadkovej služby mestským policajtom po získaní odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
 • výpomoc pri organizovaní mestských podujatí 
 • Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce ako i ďalšie činnosti týkajúce sa poslania mestskej polície podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca. 

Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj pri skončení pracovného pomeru. 

Neodpustiteľné predpoklady: 

 • Bezúhonnosť, 
 • vek 21 rokov a viac, 
 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, 
 • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť. 

Ďalšie kritéria  a požiadavky:

 • vítaný zbrojný preukaz skupiny C, 
 • vodičské oprávnenie skupiny B, 
 • fyzická zdatnosť, 
 • práca s PC 
 • znalosť štátneho jazyka ako aj maďarského jazyka 
 • uchádzač s praxou v ozbrojených bezpečnostných zboroch môže byť uprednostnený 

Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty: 

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, 
 • štruktúrovaný životopis, 
 • doklad o vzdelaní. 
 • ak je držiteľom, tak fotokópiu zbrojného preukazu  

Termín na podanie písomných prihlášok do výberového konania určujeme do:  
12:00 hod. dňa 16.11.2023.

Nástupný hrubý plat je najmenej vo výške od 1100,- Eur  
Reálny  funkčný  plat  zamestnanca  bude  určený  podľa  §  4  zákona  č.  553/2003  Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene v platnom znení podľa dosiahnutého vzdelania a započítateľnej dĺžky odbornej praxe. 
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady vyhláseného výberového prijímacieho konania výberová komisia pozve na osobný pohovor. 

Kontakt pre poskytnutie informácií: tel. 035/7900912 email: [email protected],

[email protected]

V Kolárove, 19.10.2023

Ing. Halász Béla

primátor mesta Kolárovo

forrás: kolarovo.sk

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb